Jméno, příjmení, tituly: Pavel JANDERA, Prof., Ing., DrSc.

 

Datum narození: 1. 4. 1944
jandera.jpg (50943 bytes)
Adresa pracoviště: Univerzita Pardubice
nám. Čs. legií 565
532 10   Pardubice
Umístění: II. patro, číslo dveří: 339
Telefon: 1)  040 / 603 7023
2)  040 / 603 7035
Fax: 040 / 603 7068
E-mail: Pavel.Jandera@upce.cz
Osobní www - stránka:
Stručný pracovní životopis: 1944 - narozen v Hradci Králové

1958-1962 - Střední průmyslová škola chemická Pardubice

1962-1967 - studium na VŠCHT Pardubice, ukončeno státní zkouškou v oboru "Technická analytická a fyzikální chemie"

1967-1969 - studijní pobyt na KAlCh, VŠCHT  Pardubice

1969-1971 - asistent, KAlCh, VŠCHT  Pardubice

1971-1991 - odborný asistent, KAlCh, VŠCHT  Pardubice

1977 - obhájil kandidátskou disertační práci  (CSc.), VŠCHT Pardubice (práce podána   již v r. 1973, ale obhajoba dříve nepovolena)

1989 - obhájil doktorskou disertační práci (DrSc.), VŠCHT Praha

1990 - jmenován docentem analytické chemie, Pardubice (habilitační práce podána v r. 1980, ale jmenovací řízení nebylo dříve zahájeno)

1991-1992 docent analytické chemie

1992 - jmenován profesorem analytické chemie

od r. 1992 profesorem analytické chemie, KAlCh, Univerzita Pardubice

 

Pracovní zařazení: profesor analytické chemie
 
Pedagogická činnost: vedoucí předmětu "Molekulová spektroskopie"

vedoucí předmětu "Atomová a molekulová spektrometrie"

vedoucí předmětu "Určování struktury a identifikace organických látek"

vedoucí předmětu "Laboratoře oboru analytické chemie"

vedoucí předmětu "Stopová analýza"

vedoucí předmětu "Optimalizace separačních procesů"

vedoucí doktorandů a diplomových prací

 

Vědecká činnost, zaměření: analytické separační metody (HPLC, CZE), HPLC/MS, preparativní chromatografie

 

Vědecké stáže: Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Německo, Oddělení aplikované fyzikální chemie (prof. I. Halász), 1977, 3 měsíce (studium přípravy kolon pro HPLC).

École Polytechnique, Laboratoř analytické a fyzikální chemie, (prof. G. Guiochon), Palaiseau, Francie, 1980, 6 měsíců (studium přípravy mikrokolon a charakterizace retence v systémech  s obrácenými fázemi).

University of Tennessee, Knoxville, TN, U.S.A. - Oddělení chemie, 1990-91, Research Professor, 1 rok (práce v oboru teoretických základů preparativní chromatografie, modelování průběhu separací za podmínek přetížení kolony).

Kratší návštěvy na Polytechnice v Gdaňsku, Technické universitě v Grazu (Rakousko) a na University of Cairo (Egypt).

 

Publikační činnost:  autor monografie P. Jandera, J. Churáček: "Gradient Elution in Liquid Column Chromatography", Elsevier 1975 a spoluautor tří dalších knižních monografií.

autor 11 kapitol do zahraničních monografií, 87 původních prací a přehledných referátů v zahraničních časopisech, 41 prací v tuzemských časopisech a sbornících, 120 příspěvků na symposiích, konferencích a seminářích, z toho 53 na zahraničních a mezinárodních konferencích (z toho řada vyžádaných a plenárních přednášek), 1 učebnice, 12 vysokoškolských skript, 7 autorských osvědčení na přihlášky vynálezů, 8 vyžádaných recenzí odborných knih pro zahraniční časopisy Journal of Chromatography a TRAC (Trends in Analytical Chemistry).


přehled publikací
Další aktivity: Česká společnost chemická (člen celostátního výboru, místopředseda výboru skupiny pro analytickou chemii, člen výboru skupiny pro chromatografii a elektroforézu).

člen oborové rady pro postgraduální studium v oboru analytické chemie.

člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací z analytické chemie.

do r. 1990 člen celostátního výboru skupiny pro organickou analýzu VTS.

od r. 1996 národní zástupce ČR v IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) - komise V.3. pro separační metody v analytické chemii.

1988 - udělena cena Cvětovy nadace (za práci v oboru chromatografie).

člen edičních rad časopisů "Journal of Chromatography" (Amsterdam, Nizozemí) a časopisu "Egyptian Journal of Analytical Chemistry".

recenzent odborných článků pro časopisy "Journal of Chromatography", "Chromatographia", "Analytical Chemistry" (Washington, D.C.), "Electrophoresis", "J. of Pharmaceutical and Biomedical Analysis", "Separation Science and Technology", "J. of Organic Physical Chemistry", "J. of Applied Polymer Science", "Collection of Czech Chem. Commun.", "Chemické listy".

tajemník oborového grémia pro akreditaci Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně (1995).

 

Ostatní: